Úvod / Z histórie mesta (page 5)

Archív kategórie: Z histórie mesta

Feed Subscription

Hornouhorská bašta maďarského nacionalizmu

Hornouhorská bašta maďarského nacionalizmu

Obyvatelia Košíc boli už po stáročia národnostne premiešaní a multilinguálni, pričom vyhranenosť k tej ktorej národnosti nehrala v živote mesta významnú rolu. Až Rakúsko-uhorské vyrovnanie z roku 1867 znamenalo bezpodmienečný nástup idey maďarského národného štátu. Málokde prebehla maďarizácia tak úspešne, ...

Celý článok »

Máraiho Košice

Máraiho Košice

Obdobie prelomu 19. a 20. storočia má pre Košice obzvlášť formujúci charakter. Bola to doba rozvoja košickej mešťanskej kultúry, ktorú tak dokonale popísal vo svojom diele Egy polgár vallomásai (Vyznanie mešťana) košický rodák Sándor Márai. Narodil sa v roku 1900 ...

Celý článok »

Mesto za 1. svetovej vojny

Mesto za 1. svetovej vojny

Kvôli udalostiam 1. svetovej vojny bol v meste v auguste 1914 zriadený Úrad na pomoc ľudu. Od roku 1916 vznikali mestské zásobovacie úrady, ktoré mali na starosti zásobovanie obyvateľstva potravinami a koordináciu s budapeštianskymi centrálami spotrebných tovarov a surovín. Do ...

Celý článok »

Začleňovanie Košíc do Česko-Slovenska

Začleňovanie Košíc do Česko-Slovenska

30. októbra 1918 sa Slováci prihlásili ku Česko-Slovensku (vtedy Československu) Martinskou deklaráciou. Na území budúceho Slovenska sa vytvárali miestne Slovenské národné rady, v Košiciach však vznikla Maďarská národná rada, ktorá organizovala správu v meste. Nová maďarská vláda Mihálya Károlyiho počítala ...

Celý článok »

Národnostná štruktúra mesta

Národnostná štruktúra mesta

Po dokončení zdĺhavého začleňovania Košíc do Česko-Slovenska začali okamžite vznikať úrady česko-slovenskej štátnej správy. V duchu čechoslovakizácie sa začalo aj s premenovaním niektorých ulíc, hlavne pripomínajúcich predchádzajúcu vládu Habsburgovcov. Tak bolo napríklad Námestie Františka Jozefa I. premenované na Husitské námestie, ...

Celý článok »

Postavenie mesta v 1. republike

Postavenie mesta v 1. republike

Od roku 1923 platilo nové územnosprávne členenie, ktoré vytváralo na Slovensku šesť veľkožúp. Abovsko-turnianska župa zanikla a bola vytvorená nová Košická veľkožupa, ktorá čiastočne kompenzovala stratu mestského zázemia po vytvorení štátnych hraníc v roku 1919. Toto usporiadanie však bolo v ...

Celý článok »

Rast mesta a architektúra

Rast mesta a architektúra

Po povojnovej finančnej kríze nastalo relatívne obdobie prosperity. Začiatkom 20. rokov začala výstavba obytných domov pre štátnych zamestnancov, napr. Malá Praha. V druhej polovici 20. rokov boli postavené aj súbory činžiakov na dnešnej Palackého-Bajzovej a Štefánikovej ulici. Rozsiahle územia medzi ...

Celý článok »

Nástup Horthyho režimu

Nástup Horthyho režimu

Maďarsko sa nezmierilo s výsledkami prehranej prvej svetovej vojny a celé medzivojnové obdobie viedlo politiku revízie. Pri plánovanej likvidácii Česko-Slovenska Hitlerom sa dostalo Maďarsku zadosťučinenia. Viedenská arbitráž z 11. novembra 1938 znamenala pre Košice pripojenie k fašistickému Maďarskému kráľovstvu. Mnoho ...

Celý článok »

Bombardovanie Košíc 1941

Bombardovanie Košíc 1941

26. júna 1941 o 13:00 bolo pravdepodobne nemeckým alebo samotným maďarským letectvom zinscenované bombardovanie Košíc, pri ktorom zahynulo 31 osôb. Terčom útoku bola zástavba dnes už neexistujúcich rodinných domov v priestore dnešného sídliska Kuzmányho, budova kasární a hlavnej pošty. Bombardovanie ...

Celý článok »

Život v Horthyovskom režime

Život v Horthyovskom režime

Košice ako pohraničné mesto zaznamenalo značný úbytok populácie. Uskutočnila sa výmena peňazí za značne nevýhodných podmienok pre občanov mesta – 1 pengő za 7 Kč (reálna hodnota však bola 1 pengő za 5 Kč). Následne sa objavili aj demonštrácie narážajúce ...

Celý článok »
Hore